Wat is Vrijzinnig Humanisme

Leef je eigen leven!

Zingeving gaat over de betekenis dieje geeft aanje leven. Er zijn veel inspiratiebronnen om zin aan je leven te geven: godsdienst, kunst, vriendschap, liefde, lichamelijke inspanning, … Zoals je merkt, hoeft zingeving niet per se te vertrekken vanuit een godsdienstige basis.

Zingevingloopt volgens vrijzinnigen ook en vooral “horizontaal”. Je kunt je bijvoorbeeld gesterkt voelen door de vriendschap en liefde van derden. Of je kunt inspiratie vinden in kunst, wetenschappelijke evoluties, het geloof in de medemens, …

Volgens vrijzinnigen vloeienregels en normenover goed en kwaad voort uitje eigenervaring.Daarom verschillen opvattingen over goed en kwaad van cultuur tot cultuur en veranderen ze afhankelijk van tijd en plaats.

Zingeving zonder god

Vrijzinnigen aanvaarden geenbovennatuurlijkeof goddelijkeoorsprong voor regelsover goed en kwaad . De mens is zelf schepper én drager van zijn moraal. Vandaar dat vrijzinnigen bewust geen godsdienst belijden. Zij huldigen geen enkel godsdienstig geloof. Zij verwerpen elke moraal die steunt op openbaring.

Vrijzinnigen behoren niet tot een kerkgemeenschap. In deze context wordt de term “niet-confessioneel” gehanteerd.Dit begrip verwijst naar een levensbeschouwelijke gemeenschap die tot geen enkele van de bestaande erediensten behoort.

Vrijzinnige zingeving: onzekerheid als enige zekerheid

Onzekerheid is voor vrijzinnigen helemaal geen probleem. Er zijn zoveel dingen dieje niet of nog niet kan vatten. Veel mensen proberen om alsnog een verklaring te geven aan onverklaarbare fenomenen. Vaak lukt dit. Er worden dikwijls wetenschappelijke verklaringen ontdekt voor fenomenen die vroeger als bovennatuurlijk werden beschouwd. Maar vaker lukt dat niet.

Liever dan mythische verhalen te bedenken, stellen vrijzinnigen vertrouwen in de toekomst. Bovendien gaan zeactief op zoeknaar betrouwbare verklaringen. Daarbij dienje te aanvaarden dat niet alles verklaarbaar is.